pondělí 26. prosince 2016

Celibát

Kněžský celibát byl nařízen papežem Hildebrandem a Bonifácem VII v roce 1079. První tzv. papež, apoštol Petr byl ženatý.

Matouš 8:14
Když Ježíš vešel do Petrova domu, uviděl, že jeho tchýně leží a má horečku.

Pán Ježíš pokládal manželství v souladu s Genesis 2:24 za Boží stvořitelský řád (Marek 10:6-9), který nemá být porušován.

Genesis 2:24
Z této příčiny opouští muž otce svého i matku svou, přidržeti se bude manželky své, budou v jedno tělo.

Marek 10:6-9
Na počátku však při stvoření lidí Bůh jako muže a ženu je stvořil. Proto opouští muž otce i matku (a připojí se ke své ženě), a ti dva budou jedna bytost. Už tedy nejsou dva, nýbrž jedna bytost. A proto: Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Učedníci když viděli, že manželství není vždy ideální, řekli v Matouš 19:10-12 toto:

Matouš 19:10-12
Učedníci mu řekli: Když je to mezi mužem a ženou takové, je lepší se neženit. Odpověděl jim: Všichni to nechápou, nýbrž jen ti, kterým je to dáno. Jsou totiž lidé k manželství neschopní už od narození, a jsou k manželství neschopní, které takovými udělali lidé, a jsou k manželství neschopní, protože se ho sami zřekli pro nebeské království. Kdo může pochopit, pochopí!

V dnešní době, tak jako v době prvních křesťanů by se měla budoucím kněžím, kazatelům umožnit svobodná volba.

2. Korintským 3:17b
A kde je Duch Páně, tam je svoboda.

Na toto téma je třeba si přečíst z 1. Timoteovi celou třetí kapitolu.

1. Timoteovi 4:1-5
Duch prohlašuje docela jasně: V posledních dobách odpadnou někteří lidé od víry a budou se držet bludařských duchů a ďábelských nauk,  prolhaných pokrytců, kteří mají na svém svědomí vypáleno znamení, protože zakazují manželství a jisté pokrmy, které Bůh přece stvořil proto, aby je věřící a pravdy znalí lidé s děkováním používali. Vždyť všechno, co Bůh stvořil, je dobré, a žádný pokrm není zakázaný, když ho člověk jí s děkováním: posvěcuje se Božím Slovem a modlitbou.

Titovi 1:5-9
Nechal jsem tě na Krétě kvůli tomu, abys uspořádal, co ještě chybí, abys ustanovil v každém městě starší, jak jsem ti dal směrnice: musí to být muži bezúhonní, jen jednou ženatí a děti mít věřící, které nelze obviňovat z nevázanosti, a nejsou nepoddajné.  Církevní představený je přece Boží správce, a proto musí být muž bezúhonný, nedomýšlivý, neprchlivý, neoddaný pití, neútočný, nelačný špinavého zisku. Má však být pohostinný, milovník dobrého, umějící se ovládat, spravedlivý, zbožný a zdrženlivý; takový, kdo se v kázání pevně drží spolehlivé nauky, takže bude schopen povzbuzovat ve zdravém učení a také usvědčovat odpůrce.